سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ahmad Asoodeh) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Enzymology(2.00),(کلاس ۲),begin from even
یکشنبه Biochemistry of proteins and Nucleic Acids(2.00),(کلاس ۲),begin from odd
دوشنبه (2.00),(کلاس ۷),begin from odd Biochemistry and biophysical methods(2.00),(کلاس ۲),begin from odd
سه شنبه (2.00),(کلاس ۲),begin from odd (2.00),(کلاس ۲),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه