سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hossein Eshghi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Organic Chemistry - II(3.00),(کلاس ۶),begin from odd
یکشنبه Organic Chemistry - I(3.00),(),begin from odd
دوشنبه Organic Synthesis Methods(3.00),(کلاس ۵),begin from even Organic Chemistry - I(3.00),(),begin from odd
سه شنبه Organic Chemistry - II(3.00),(کلاس ۶),begin from even
چهارشنبه Organic Synthesis Methods(3.00),(کلاس ۴),begin from odd Organic Chemistry - I(3.00),(کلاس ۲۵),begin from odd
پنج شنبه