سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hossein Eshghi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Organic Chemistry ( 3 )(3.00),(کلاس ۶),begin from odd
یکشنبه Speual Subject Asymmetvic Synthpsis(3.00),(کلاس ۷),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Organic Chemistry ( 3 )(3.00),(کلاس ۴),begin from even Speual Subject Asymmetvic Synthpsis(3.00),(کلاس ۳),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه