سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mostafa Gholizadeh) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Organic Chemistry I(3.00),(کلاس ۴),begin from odd Advanced Organic Chemistry(3.00),(کلاس ۶),begin from odd
یکشنبه The Safety in Laboratory(2.00),(),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Advanced Organic Chemistry(3.00),(کلاس ۶),begin from even
چهارشنبه Organic Chemistry I(3.00),(کلاس ۴),begin from even The Safety in Laboratory(2.00),(کلاس ۶),begin from odd
پنج شنبه