سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mostafa Gholizadeh) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Abv. Organic Chemestry(3.00),(کلاس ۸),begin from odd
یکشنبه Organic Physical Chemistry(3.00),(کلاس ۴),begin from odd The Safety in Laboratory(2.00),(),begin from even
دوشنبه
سه شنبه Organic Physical Chemistry(3.00),(کلاس ۴),begin from even
چهارشنبه Abv. Organic Chemestry(3.00),(کلاس ۵),begin from even The Safety in Laboratory(2.00),(کلاس ۴),begin from odd
پنج شنبه