سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mostafa Gholizadeh) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Organic Chemistry ( 1 )(3.00),(کلاس ۴),begin from odd Advanced Organic Chemistry(3.00),(کلاس ۶),begin from odd
یکشنبه The Safety in Laboratory(2.00),(),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Advanced Organic Chemistry(3.00),(کلاس ۶),begin from even
چهارشنبه Organic Chemistry ( 1 )(3.00),(کلاس ۴),begin from even The Safety in Laboratory(2.00),(کلاس ۶),begin from odd
پنج شنبه