سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Hassan Entezari) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Intrasurface Phenomena in chemistry(3.00),(کلاس ۷),begin from odd
یکشنبه Physical Chemistry ( 1 )(3.00),(کلاس ۸),begin from odd
دوشنبه Advanced Physical Chemistry(3.00),(کلاس ۶),begin from odd Intrasurface Phenomena in chemistry(3.00),(کلاس ۸),begin from even
سه شنبه Physical Chemistry ( 1 )(3.00),(کلاس ۸),begin from even
چهارشنبه Advanced Physical Chemistry(3.00),(کلاس ۶),begin from even
پنج شنبه