سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hossein Eshtiagh Hosseini) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Organometalic(3.00),(کلاس ۴),begin from odd
یکشنبه Structure and Bonding in Inorganic Compounds(3.00),(کلاس ۷),begin from odd
دوشنبه Advanced Inorganic Chemistry(3.00),(کلاس ۲),begin from odd
سه شنبه Structure and Bonding in Inorganic Compounds(3.00),(کلاس ۷),begin from odd
چهارشنبه Advanced Inorganic Chemistry(3.00),(کلاس ۲),begin from even
پنج شنبه