سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hossein Eshtiagh Hosseini) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه
دوشنبه Inorganic Chemistry - II(4.00),(کلاس ۶),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه Inorganic Chemistry - II(4.00),(کلاس ۶),begin from even
پنج شنبه