سایت در حال بروز رسانی می باشد
 • کارشناسی ( جاری: 241)
  • شیمی ( جاری: 10)
  • شیمی گرایش محض ( جاری: 53)
  • شیمی گرایش کاربردی ( جاری: 59)
  • شیمی کاربردی ( جاری: 60)
  • شیمی محض ( جاری: 59)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 190)
  • شیمی - شیمی فیزیک ( جاری: 28)
  • شیمی - شیمی تجزیه ( جاری: 38)
  • شیمی - شیمی آلی ( جاری: 34)
  • شیمی - شیمی معدنی ( جاری: 28)
  • زیست شناسی - بیوشیمی ( جاری: 30)
  • شیمی - شیمی پلیمر ( جاری: 32)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 185)
  • شیمی - شیمی فیزیک ( جاری: 53)
  • شیمی - شیمی تجزیه ( جاری: 37)
  • شیمی - شیمی آلی ( جاری: 53)
  • شیمی - شیمی معدنی ( جاری: 42)