سایت در حال بروز رسانی می باشد
 • کارشناسی ( جاری: 253)
  • شیمی ( جاری: 6)
  • شیمی گرایش محض ( جاری: 30)
  • شیمی گرایش کاربردی ( جاری: 38)
  • شیمی کاربردی ( جاری: 90)
  • شیمی محض ( جاری: 89)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 153)
  • شیمی - شیمی فیزیک ( جاری: 27)
  • شیمی - شیمی تجزیه ( جاری: 23)
  • شیمی - شیمی آلی ( جاری: 39)
  • شیمی - شیمی معدنی ( جاری: 16)
  • زیست شناسی - بیوشیمی ( جاری: 16)
  • شیمی - شیمی پلیمر ( جاری: 32)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 176)
  • شیمی - شیمی فیزیک ( جاری: 51)
  • شیمی - شیمی تجزیه ( جاری: 33)
  • شیمی - شیمی آلی ( جاری: 52)
  • شیمی - شیمی معدنی ( جاری: 40)