سایت در حال بروز رسانی می باشد
 • کارشناسی ( جاری: 243)
  • شیمی ( جاری: 10)
  • شیمی گرایش محض ( جاری: 54)
  • شیمی گرایش کاربردی ( جاری: 58)
  • شیمی کاربردی ( جاری: 62)
  • شیمی محض ( جاری: 59)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 209)
  • شیمی - شیمی فیزیک ( جاری: 35)
  • شیمی - شیمی تجزیه ( جاری: 43)
  • شیمی - شیمی آلی ( جاری: 41)
  • شیمی - شیمی معدنی ( جاری: 28)
  • زیست شناسی - بیوشیمی ( جاری: 29)
  • شیمی - شیمی پلیمر ( جاری: 33)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 185)
  • شیمی - شیمی فیزیک ( جاری: 53)
  • شیمی - شیمی تجزیه ( جاری: 36)
  • شیمی - شیمی آلی ( جاری: 54)
  • شیمی - شیمی معدنی ( جاری: 42)