سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست اساتید هیات علمی بازنشسته گروه


محمدحسین ارباب زوار

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:arbab.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:arbab@um.ac.ir

محمدحسین ارباب زوار

حسین اشتیاق حسینی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:heshtiagh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:heshtiagh@um.ac.ir

حسین اشتیاق حسینی

محمود بحرالعلوم

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:bahrololoom.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bahrololoom@um.ac.ir

محمود بحرالعلوم

محبوبه بهنام ده کردی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:dehkordy.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:dehkordy@um.ac.ir

محبوبه بهنام ده کردی

فاطمه بوسعیدی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:bosaidi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bosaidi@um.ac.ir

فاطمه بوسعیدی

مهدی بکاولی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mbakavoli.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mbakavoli@um.ac.ir

مهدی بکاولی

پریرخ بیات مختاری

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:bayat-m.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bayat-m@um.ac.ir

پریرخ بیات مختاری

زهرا تولائی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:tavallaii.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:tavallaii@um.ac.ir

زهرا تولائی

ایران جهانسوز

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:iran-j.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:iran-j@um.ac.ir

ایران جهانسوز

فاطمه خلیلی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:fkhalili.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:fkhalili@um.ac.ir

فاطمه خلیلی

محمد رحیمی زاده

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:rahimizh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rahimizh@um.ac.ir

محمد رحیمی زاده

غلامحسین رونقی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ronaghi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ronaghi@um.ac.ir

غلامحسین رونقی

ام البنین سبزواری

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:sabzevari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sabzevari@um.ac.ir

ام البنین سبزواری

شوکت سجادی بجستانی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:sajadi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sajadi@um.ac.ir

شوکت سجادی بجستانی

علی سرافرازیزدی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:asarafraz.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:asarafraz@um.ac.ir

علی سرافرازیزدی

محمدحسن سورگی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:soorgy.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:soorgy@um.ac.ir

محمدحسن سورگی

سیدمحمد سیدی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:smseyedi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:smseyedi@um.ac.ir

سیدمحمد سیدی

فتح اله شاهرخی

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:rakhsh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rakhsh@um.ac.ir

فتح اله شاهرخی

جلال شخص امام پور

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:emampoor.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:emampoor@um.ac.ir

جلال شخص امام پور

سیداحمد ضیافتی باقرزاده

مرتبه علمی:

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ziafati.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ziafati@um.ac.ir

سیداحمد ضیافتی باقرزاده