سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست اعضای هیات علمی گروه


احمد آسوده

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:asoodeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:asoodeh@um.ac.ir

احمد آسوده

برنامه درسی هفتگی استاد

بتول اخلاقی نیا

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:akhlaghinia.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:akhlaghinia@um.ac.ir

بتول اخلاقی نیا

برنامه درسی هفتگی استاد

عباسعلی اسماعیلی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:abesmaeili.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:abesmaeili@um.ac.ir

عباسعلی اسماعیلی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدحسن انتظاری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:entezari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:entezari@um.ac.ir

محمدحسن انتظاری

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدرضا حسین دخت

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:housain.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:housain@um.ac.ir

محمدرضا حسین دخت

برنامه درسی هفتگی استاد

غلامحسین ظهوری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:zohuri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:zohuri@um.ac.ir

غلامحسین ظهوری

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین عشقی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:heshghi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:heshghi@um.ac.ir

حسین عشقی

برنامه درسی هفتگی استاد

مصطفی قلی زاده

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:m_gholizadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m_gholizadeh@um.ac.ir

مصطفی قلی زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

الهه کفشدارگوهرشادی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:gohari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:gohari@um.ac.ir

الهه کفشدارگوهرشادی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد حسین احمدزاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:h.ahmadzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:h.ahmadzadeh@um.ac.ir

محمد حسین احمدزاده

برنامه درسی هفتگی استاد

نرجس اشرف

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ashraf-n.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ashraf-n@um.ac.ir

نرجس اشرف

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد ایزدیار

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:izadyar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:izadyar@um.ac.ir

محمد ایزدیار

برنامه درسی هفتگی استاد

رضا تکجو چلارس

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:r.takjoo.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:r.takjoo@um.ac.ir

رضا تکجو چلارس

برنامه درسی هفتگی استاد

راضیه جلال

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:razieh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:razieh@um.ac.ir

راضیه جلال

برنامه درسی هفتگی استاد

امیر شکوه سلجوقی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:saljooghi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:saljooghi@um.ac.ir

امیر شکوه سلجوقی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی شیری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:alishiri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:alishiri@um.ac.ir

علی شیری

برنامه درسی هفتگی استاد

فاطمه موسوی بایگی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:moosavibaigi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moosavibaigi@um.ac.ir

فاطمه موسوی بایگی

برنامه درسی هفتگی استاد

مسعود میرزائی شهرابی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mirzaeesh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mirzaeesh@um.ac.ir

مسعود میرزائی شهرابی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی نخعی پور

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:a.nakhaei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a.nakhaei@um.ac.ir

علی نخعی پور

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد وکیلی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:vakili-m.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:vakili-m@um.ac.ir

محمد وکیلی

برنامه درسی هفتگی استاد