سایت در حال بروز رسانی می باشد

علی شیری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:alishiri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:alishiri@um.ac.ir

علی شیری

برنامه درسی هفتگی استاد

فاطمه موسوی بایگی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:moosavibaigi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moosavibaigi@um.ac.ir

فاطمه موسوی بایگی

برنامه درسی هفتگی استاد

مسعود میرزائی شهرابی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mirzaeesh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mirzaeesh@um.ac.ir

مسعود میرزائی شهرابی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی نخعی پور

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:a.nakhaei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a.nakhaei@um.ac.ir

علی نخعی پور

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد وکیلی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:vakili-m.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:vakili-m@um.ac.ir

محمد وکیلی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهرداد پورایوبی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:pourayoubi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:pourayoubi@um.ac.ir

مهرداد پورایوبی

برنامه درسی هفتگی استاد

سعید استاد موحد

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:s-ostad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:s-ostad@um.ac.ir

سعید استاد موحد

برنامه درسی هفتگی استاد

طاهره حیدری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:taherehheidari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:taherehheidari@um.ac.ir

طاهره حیدری

برنامه درسی هفتگی استاد

نوید رمضانیان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ramezanian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ramezanian@um.ac.ir

نوید رمضانیان

برنامه درسی هفتگی استاد

علیرضا سلیمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:salimi-a.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:salimi-a@um.ac.ir

علیرضا سلیمی

برنامه درسی هفتگی استاد

آزاده مشکینی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:a.meshkini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a.meshkini@um.ac.ir

آزاده مشکینی

برنامه درسی هفتگی استاد