سایت در حال بروز رسانی می باشد

مهرداد پورایوبی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:pourayoubi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:pourayoubi@um.ac.ir

مهرداد  پورایوبی

برنامه درسی هفتگی استاد

سعید استاد موحد

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:s-ostad.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:s-ostad@um.ac.ir

سعید  استاد موحد

برنامه درسی هفتگی استاد

طاهره حیدری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:taherehheidari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:taherehheidari@um.ac.ir

طاهره  حیدری

برنامه درسی هفتگی استاد

نوید رمضانیان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ramezanian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ramezanian@um.ac.ir

نوید  رمضانیان

برنامه درسی هفتگی استاد

علیرضا سلیمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:salimi-a.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:salimi-a@um.ac.ir

علیرضا  سلیمی

برنامه درسی هفتگی استاد

آزاده مشکینی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:a.meshkini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a.meshkini@um.ac.ir

آزاده  مشکینی

برنامه درسی هفتگی استاد