سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه شيمي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. تحلیل آماری نتایج ( دکتر طاهره حیدری)
 2. روشهای نوین در آنالیز دستگاهی ( دکتر محمد حسین احمدزاده)
 3. شیمی کوانتومی -3 ( دکتر محمد ایزدیار)
 4. شیمی هترو سیکلیک پیشرفته ( دکتر علی شیری)
 5. مباحث ویژه - سنتزنامتقارن ( دکتر حسین عشقی)
 6. فتوشیمی پیشرفته ( دکتر مسعود میرزائی شهرابی)
 7. ساختمان و پیونددرترکیبات معدنی ( دکتر حسین اشتیاق حسینی)
 8. پایان نامه ( دکتر )
 9. شیمی پلیمرهای معدنی ( دکتر مسعود میرزائی شهرابی)
 10. ترمودینامیک آماری -2 ( دکتر الهه کفشدارگوهرشادی)
 11. سمینار -1 ( دکتر )
 12. شبیه سازی دینامیک مولکولی ( دکتر الهه کفشدارگوهرشادی)
 13. پدیده های بین سطحی در شیمی ( دکتر محمدحسن انتظاری)
 14. پایان نامه ( دکتر )
 15. پایان نامه ( دکتر )
 16. مکانیسم عمل آنزیم ها ( دکتر احمد آسوده)
 17. مباحثی پیشرفته درساختار پروتئین ها ( دکتر احمد آسوده)
 18. مباحثی پیشرفته دربیوشیمی پروتئین هاواسیدهای نوکلنیک ( دکتر احمد آسوده)
 19. طیف سنجی NMR پیشرفته ( دکتر عباسعلی اسماعیلی)