سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه شيمي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. تحلیل آماری نتایج ( دکتر طاهره حیدری)
 2. روشهای نوین در آنالیز دستگاهی ( دکتر محمد حسین احمدزاده)
 3. شیمی کوانتومی -3 ( دکتر محمد ایزدیار)
 4. مباحث نوین درشیمی فیزیک ( دکتر فاطمه موسوی بایگی)
 5. شیمی هترو سیکلیک پیشرفته ( دکتر علی شیری)
 6. مباحث ویژه - سنتزنامتقارن ( دکتر حسین عشقی)
 7. فتوشیمی پیشرفته ( دکتر مسعود میرزائی شهرابی)
 8. ساختمان و پیونددرترکیبات معدنی ( دکتر حسین اشتیاق حسینی)
 9. پایان نامه ( دکتر )
 10. شیمی پلیمرهای معدنی ( دکتر مسعود میرزائی شهرابی)
 11. ترمودینامیک آماری -2 ( دکتر الهه کفشدارگوهرشادی)
 12. سمینار -1 ( دکتر )
 13. شبیه سازی دینامیک مولکولی ( دکتر الهه کفشدارگوهرشادی)
 14. بیوشیمی فیزیک 1 ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 15. پدیده های بین سطحی در شیمی ( دکتر محمدحسن انتظاری)
 16. پایان نامه ( دکتر )
 17. پایان نامه ( دکتر )
 18. مکانیسم عمل آنزیم ها ( دکتر احمد آسوده)
 19. مباحثی پیشرفته درساختار پروتئین ها ( دکتر احمد آسوده)
 20. مباحثی پیشرفته دربیوشیمی پروتئین هاواسیدهای نوکلنیک ( دکتر احمد آسوده)
 21. طیف سنجی NMR پیشرفته ( دکتر عباسعلی اسماعیلی)