سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه شيمي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. ترمودینامیک آماری ( دکتر الهه کفشدارگوهرشادی)
 2. سینتیک شیمیائی پیشرفته ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 3. شناسایی مواد پلیمری ( دکتر نوید رمضانیان)
 4. کنترل متابولیسم ( دکتر راضیه جلال)
 5. لیپید و قند ( دکتر احمد آسوده)
 6. شیمی کوانتمی -2 ( دکتر محمد ایزدیار)
 7. سمینار -1 ( دکتر )
 8. سینتیک،ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی ( دکتر مسعود میرزائی شهرابی)
 9. شیمی فیزیک معدنی ( دکتر امیر شکوه سلجوقی)
 10. طیف سنجی در شیمی معدنی ( دکتر مهرداد پورایوبی)
 11. روشهای سنتز آلی ( دکتر حسین عشقی)
 12. شیمی فیزیک آلی ( دکتر عباسعلی اسماعیلی)
 13. الکتروشیمی تجزیه ای ( دکتر نرجس اشرف)
 14. روشهای فیزیک و شیمیائی جداسازی ( دکتر محمد حسین احمدزاده)
 15. شیمی ترکیبات - هتروسیکل ( دکتر علی شیری)
 16. بیوشیمی هورمن ها ( دکتر آزاده مشکینی)
 17. بیوتکنولوژی ( دکتر احمد آسوده)
 18. روشهای نوترکیبی DNA ( دکتر راضیه جلال)
 19. پایان نامه ( دکتر )
 20. کریستالوگرافی ( دکتر علیرضا سلیمی)
 21. بازیابی پلیمرها ( دکتر سعید استاد موحد)
 22. تخریب وپایداری پلیمر ( دکتر غلامحسین ظهوری)
 23. شیمی فیزیک پلیمر -۱ ( دکتر غلامحسین ظهوری)
 24. اسپکتروسکپی تجزیه ای -1 ( دکتر محمد حسین احمدزاده)