سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه شيمي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر شیوا کریمی ترشیزی)
 2. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر ربابه خیری)
 3. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر فرشاد فرشید)
 4. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر فرشاد فرشید)
 5. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر فرشاد فرشید)
 6. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر مهدی زرگران)
 7. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر احمد سلیمی)
 8. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر احمد سلیمی)
 9. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر رمضان صاحبی)
 10. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر حکیمه جاقوری)
 11. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر رمضان صاحبی)
 12. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر کیمیا پاکروانان)
 13. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر رمضان صاحبی)
 14. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر اعظم قاآنی غلامحسینی)
 15. شیمی عمومی -1 ( دکتر محمد ایزدیار)
 16. شیمی عمومی -1 ( دکتر فاطمه موسوی بایگی)
 17. آزمایشگاه شیمی عمومی -2 ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 18. آزمایشگاه شیمی عمومی -2 ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 19. آزمایشگاه شیمی عمومی -2 ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 20. آزمایشگاه شیمی عمومی -2 ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 21. ریاضی در شیمی ( دکتر فاطمه موسوی بایگی)
 22. شیمی تجزیه 3 ( دکتر نرجس اشرف)
 23. شیمی تجزیه 3 ( دکتر نرجس اشرف)
 24. شیمی معدنی3 ( دکتر مهرداد پورایوبی)
 25. فیزیک عمومی1 ( دکتر احمد کمپانی)
 26. فیزیک عمومی1 ( دکتر پروین اسلامی)
 27. ریاضی عمومی1 ( دکتر علی دادخواه کمبلانی)
 28. ریاضی عمومی1 ( دکتر اعظم عرفانیان)
 29. ایمنی در آزمایشگاه ( دکتر مصطفی قلی زاده)
 30. ایمنی در آزمایشگاه ( دکتر مصطفی قلی زاده)
 31. جدا سازی و شناسائی مواد آلی ( دکتر بتول اخلاقی نیا)
 32. آزمایشگاه جدا سازی و شناسائی مواد آلی ( دکتر سیداحمد ضیافتی باقرزاده)
 33. شیمی آلی -1 ( دکتر مصطفی قلی زاده)
 34. شیمی فیزیک -1 ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 35. شیمی فیزیک -1 ( دکتر محمدحسن انتظاری)
 36. شیمی معدنی -1 ( دکتر علیرضا سلیمی)
 37. شیمی صنعتی -1 ( دکتر سعید استاد موحد)
 38. شیمی و تکنولوژی پلیمر ( دکتر )
 39. شیمی آلی فلزی ( دکتر حسین اشتیاق حسینی)
 40. طیف سنجی مولکولی ( دکتر )
 41. شیمی سطح و حالت جامد ( دکتر علی نخعی پور)
 42. شیمی سنتز مواد آلی ( دکتر علی شیری)
 43. آزمایشگاه شیمی آلی -2 ( دکتر سیداحمد ضیافتی باقرزاده)
 44. آزمایشگاه شیمی آلی -2 ( دکتر تکتم افروغ)
 45. آزمایشگاه شیمی آلی -2 ( دکتر تکتم افروغ)
 46. آزمایشگاه شیمی تجزیه -2 ( دکتر محمدحسن سورگی)
 47. آزمایشگاه شیمی تجزیه -2 ( دکتر معصومه اسمعیل پور فرخانی)
 48. آزمایشگاه شیمی تجزیه -2 ( دکتر معصومه اسمعیل پور فرخانی)
 49. آزمایشگاه شیمی تجزیه -2 ( دکتر محمدحسن سورگی)
 50. آزمایشگاه شیمی فیزیک -1 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 51. آزمایشگاه شیمی فیزیک -1 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 52. آزمایشگاه شیمی فیزیک -1 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 53. آزمایشگاه شیمی فیزیک -1 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 54. آزمایشگاه شیمی معدنی -1 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 55. آزمایشگاه شیمی معدنی -1 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 56. آزمایشگاه تجزیه دستگاهی ( دکتر ابوالفضل درودی)
 57. آزمایشگاه شیمی فیزیک -2 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 58. آزمایشگاه شیمی فیزیک -2 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 59. آزمایشگاه شیمی فیزیک -2 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 60. آزمایشگاه شیمی فیزیک -2 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 61. آزمایشگاه شیمی معدنی -2 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 62. آزمایشگاه شیمی معدنی -2 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 63. آزمایشگاه شیمی معدنی -2 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 64. آزمایشگاه شیمی معدنی -2 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 65. آزمایشگاه شیمی معدنی -2 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 66. کارگاه ( دکتر علی اکبر جعفری)
 67. کارگاه ( دکتر علی اکبر جعفری)
 68. کارگاه ( دکتر علی اکبر جعفری)
 69. کارگاه ( دکتر علی اکبر جعفری)
 70. شیمی تجزیه -1 ( دکتر محمد حسین احمدزاده)
 71. شیمی تجزیه -2 ( دکتر )
 72. شیمی آلی -3 ( دکتر حسین عشقی)
 73. گرافیک و نقشه خوانی ( دکتر حجت نداف شرق)
 74. گرافیک و نقشه خوانی ( دکتر حجت نداف شرق)
 75. کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ( دکتر )
 76. شیمی فیزیک آلی ( دکتر )
 77. روش استفاده ازمتون شیمی ( دکتر )
 78. روش استفاده ازمتون شیمی ( دکتر نرجس اشرف)
 79. روش استفاده ازمتون شیمی ( دکتر )
 80. روش استفاده ازمتون شیمی ( دکتر )
 81. تمرین پژوهش و تهیه گزارش ( دکتر )
 82. سمینار روی موضوع روز در شیمی ( دکتر )
 83. شیمی صنایع معدنی ( دکتر امیر شکوه سلجوقی)
 84. شیمی و فناوری نفت و گاز ( دکتر علی نخعی پور)