سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه شيمي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر مهدی زرگران)
 2. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر ریحانه صالح مقدم)
 3. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر فرشاد فرشید)
 4. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر احمد سلیمی)
 5. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر احمد سلیمی)
 6. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر رمضان صاحبی)
 7. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر سعید قلی بیکلو)
 8. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر مهدی زرگران)
 9. آزمایشگاه فیزیک پایه ۲ ( دکتر مهدی زرگران)
 10. آزمایشگاه فیزیک پایه -1 ( دکتر حکیمه جاقوری)
 11. معادلات دیفرانسیل ( دکتر )
 12. شیمی عمومی 2 ( دکتر مسعود میرزائی شهرابی)
 13. شیمی عمومی 2 ( دکتر امیر شکوه سلجوقی)
 14. آزمایشگاه شیمی عمومی -1 ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 15. آزمایشگاه شیمی عمومی -1 ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 16. آزمایشگاه شیمی عمومی -1 ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 17. آزمایشگاه شیمی عمومی -1 ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 18. آزمایشگاه شیمی عمومی -1 ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 19. آزمایشگاه شیمی عمومی -1 ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 20. آزمایشگاه شیمی عمومی -1 ( دکتر معصومه طهماسبی)
 21. آزمایشگاه شیمی عمومی -1 ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 22. آزمایشگاه شیمی عمومی -1 ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 23. ریاضی در شیمی ( دکتر )
 24. شیمی تجزیه 3 ( دکتر )
 25. فیزیک عمومی2 ( دکتر محمد بهدانی)
 26. فیزیک عمومی2 ( دکتر احمد کمپانی)
 27. ریاضی عمومی2 ( دکتر سیدمحسن میری)
 28. ریاضی عمومی2 ( دکتر مصطفی توکلی)
 29. جدا سازی و شناسائی مواد آلی ( دکتر )
 30. آزمایشگاه جدا سازی و شناسائی مواد آلی ( دکتر سیداحمد ضیافتی باقرزاده)
 31. آزمایشگاه جدا سازی و شناسائی مواد آلی ( دکتر صدیقه شیخی محمره)
 32. اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی ( دکتر نوید رمضانیان)
 33. روشهای جداسازی در شیمی تجزیه ( دکتر محمد حسین احمدزاده)
 34. کاربرد نظریه گروه در شیمی ( دکتر امیر شکوه سلجوقی)
 35. شیمی معدنی 2 ( دکتر مسعود میرزائی شهرابی)
 36. شیمی معدنی 2 ( دکتر حسین اشتیاق حسینی)
 37. شیمی آلی 1 ( دکتر مصطفی قلی زاده)
 38. شیمی آلی 1 ( دکتر مصطفی قلی زاده)
 39. شیمی آلی 2 ( دکتر حسین عشقی)
 40. شیمی آلی 2 ( دکتر حسین عشقی)
 41. آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 ( دکتر محمدحسن سورگی)
 42. آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 ( دکتر محمدحسن سورگی)
 43. آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 ( دکتر عباس آبدار)
 44. آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 ( دکتر سیما ایروانی)
 45. شیمی تجزیه دستگاهی ( دکتر )
 46. شیمی فیزیک 2 ( دکتر محمدحسن انتظاری)
 47. شیمی فیزیک 2 ( دکتر محمد ایزدیار)
 48. شیمی صنعتی -2 ( دکتر سعید استاد موحد)
 49. کارآموزی تابستانی و گزارش نویسی و سمینار ( دکتر غلامحسین ظهوری)
 50. شیمی و تکنولوژی پلیمر ( دکتر )
 51. شیمی آلی فلزی ( دکتر )
 52. طیف سنجی مولکولی ( دکتر علی نخعی پور)
 53. آزمایشگاه شیمی آلی 1 ( دکتر حکیمه سادات میرزایی)
 54. آزمایشگاه شیمی آلی 1 ( دکتر سیداحمد ضیافتی باقرزاده)
 55. آزمایشگاه شیمی آلی 1 ( دکتر سیداحمد ضیافتی باقرزاده)
 56. آزمایشگاه شیمی آلی 1 ( دکتر نازنین نوروزی شاد)
 57. آزمایشگاه شیمی آلی 1 ( دکتر مرتضی ایمان پور)
 58. آزمایشگاه شیمی آلی 1 ( دکتر فاطمه پورحسن)
 59. آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 ( دکتر معصومه اسمعیل پور فرخانی)
 60. آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 ( دکتر الهه حاتمی)
 61. آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 62. آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 63. آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 64. آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 65. آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 66. آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 67. آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 68. آزمایشگاه شیمی معدنی 1 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 69. آزمایشگاه شیمی معدنی 1 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 70. آزمایشگاه شیمی معدنی 1 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 71. آزمایشگاه تجزیه دستگاهی ( دکتر نرگس مرادی خیبری)
 72. آزمایشگاه تجزیه دستگاهی ( دکتر حلیمه سادات سجادی زاده)
 73. آزمایشگاه تجزیه دستگاهی ( دکتر نرگس مرادی خیبری)
 74. آزمایشگاه تجزیه دستگاهی ( دکتر حلیمه سادات سجادی زاده)
 75. آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 76. آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 77. آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 78. آزمایشگاه شیمی معدنی 2 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 79. آزمایشگاه شیمی معدنی 2 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 80. آزمایشگاه شیمی معدنی 2 ( دکتر نفیسه حسین زاده حریری)
 81. کارگاه ( دکتر علی اکبر جعفری)
 82. کارگاه ( دکتر علی اکبر جعفری)
 83. کارگاه ( دکتر علی اکبر جعفری)
 84. کارگاه ( دکتر علی اکبر جعفری)
 85. شیمی تجزیه -2 ( دکتر طاهره حیدری)
 86. گرافیک و نقشه خوانی ( دکتر المیرا طاهری)
 87. شیمی معدنی -2 ( دکتر حسین اشتیاق حسینی)
 88. کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ( دکتر بتول اخلاقی نیا)
 89. کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ( دکتر )
 90. شیمی فیزیک آلی ( دکتر عباسعلی اسماعیلی)
 91. روش استفاده ازمتون شیمی ( دکتر )
 92. تمرین پژوهش و تهیه گزارش ( دکتر )
 93. سمینار روی موضوع روز در شیمی ( دکتر )
 94. زبان تخصصی شیمی ( دکتر مهرداد پورایوبی)
 95. زبان تخصصی شیمی ( دکتر مسعود میرزائی شهرابی)
 96. مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ( دکتر فاطمه موسوی بایگی)
 97. اصول صنایع شیمیایی ( دکتر غلامحسین ظهوری)
 98. اصول محاسبات شیمی صنعتی ( دکتر سعید استاد موحد)
 99. آزمایشگاه شیمی صنعتی ( دکتر شیرین کیانی)
 100. آزمایشگاه شیمی صنعتی ( دکتر شیرین کیانی)
 101. آزمایشگاه شیمی صنعتی ( دکتر شیرین کیانی)
 102. آزمایشگاه شیمی صنعتی ( دکتر شیرین کیانی)
 103. آزمایشگاه تصفیه آب و فاضلاب ( دکتر )
 104. شیمی و فناوری رنگ ( دکتر نوید رمضانیان)
 105. شیمی تجزیه 2 ( دکتر طاهره حیدری)